نشست فصلی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با مدیران گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

نشست فصلی مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب با مدیران گروه بسپار شیمی سپیدان

در این نشست محمدرضا دیانی اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات امروز کشور موضوع اقتصاد و کارآفرینی است.
وی افزود: امروز شرکت های دانش بنیان و اتحاد میان نخبگان کشور می تواند باعث پیشرفت و همچنین برون رفت از مشکلات متعدد باشد.