MINBLOC® M

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

MINBLOC® M یک سیلیکای سنتز شده از کریستابالیت (Cristobalite) با خلوص بسیار بالا


معرفی

MINBLOC® M یک سیلیکای سنتز شده از کریستابالیت (Cristobalite) با خلوص بسیار بالا است. این ماده به طور ویژه برای تولید فیلم‌های شفاف استفاده می‌شود. خواص نوری فوق‌العاده از ضریب شکست nD=1.48  ناشی می‌شود. مقادیر پایین سطح ویژه اجازه بارگذاری بالا (بالای 60 درصد وزنی در مستربچ) را می‌دهد و به دلیل جذب داخل سیلیس از  بارداری سایر افزودنی‌های جلوگیری می‌کند. تبدیل MINBLOC® M در 1500 درجه سانتیگراد تمام ناخالصی‌های آلی را از بین می‌برد. وجود فلزات بسیار پایین و محتوای عناصر کمیاب مانع از تخریب فیلم بر اثر نور فرابنفش می‌شود و استفاده این مواد را در کاربردهای غذایی ممکن می‌سازد.

خصوصیات

در جدول زیر با توجه به آنالیز XRF انجام شده درصد مواد موجود در هر ماده (M4000 و M6000) ارائه شده است.

مواد درصد مواد در M4000 درصد مواد در M6000
SiO2 5/99 5/99
Fe2O3 03/0 03/0
Al2O3 20/0 20/0
TiO2 02/0 02/0
K2O 05/0 05/0
CaO 01/0 01/0


مشخصات فیزیکی و اندازه ذرات

در جدول زیر خصوصیات فیزیکی و اندازه ذرات M4000 و M6000 شده است

  M4000 M6000 واحد روش
کنترل-غربال > 40 میکرومتر ≤ 04/0 ≤ 02/0 درصد Alpine
D50 5 3 میکرومتر Malvern Laser diffr.
>  40 میکرومتر درصد Malvern Laser diffr.
>  30 میکرومتر 1 درصد Malvern Laser diffr.
>  20 میکرومتر 3 درصد Malvern Laser diffr.
>  15 میکرومتر 8 1 درصد Malvern Laser diffr.
>  10 میکرومتر 22 3 درصد Malvern Laser diffr.
> 5 میکرومتر 49 24 درصد Malvern Laser diffr.
> 2 میکرومتر 77 67 درصد Malvern Laser diffr.
> 1 میکرومتر 92 89 درصد Malvern Laser diffr.
چگالی 35/2 35/2 Kg/dm3  
چگالی بالک 46/0 42/0 Kg/dm3  
سطح ویژه 5/3 5 m²/g BET
10000 16500 cm²/g Blaine
جذب روغن 27 28 g/100 g  
سختی 5/6 5/6 Mohs  
PH 9 9    
رطوبت 15/0 15/0 درصد  
کاهش در احتراق < 01/0 < 01/0 درصد  
رنگ L* 98 98   Minolta CM-3610d
a* 02/0 01/0   D65/10
b* 33/0 27/0    
ضریب شکست nD 48/1 48/1