گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان رتبه برتر در میان واحدهای تحقیق و توسعه

بسپار شیمی سپیدان / اخبار
گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان رتبه برتر در میان واحدهای تحقیق و توسعه

در چهاردهمین جشن پایان دوره مراکز رشد فناوری واحدهای فناور برتر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گروه بسپار شیمی سپیدان به عنوان رتبه برتر در میان واحدهای تحقیق و توسعه (D&R) شرکت‌های فناور در استان اصفهان انتخاب شد.