نوآوری و تحقیق دو موضوع اصلی دیدار مدیران مهرکام پارس و بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار
نوآوری و تحقیق دو موضوع اصلی دیدار مدیران مهرکام پارس و بسپار شیمی سپیدان

مدیران بخش تحقیق و توسعه و بازرگانی و کنترل کیفیت شرکت مهرکام پارس از مرکز توسعه کسب و کار و مرکز نوآوری، مرکز تحقیقات و نوآوری محصول و کارخانه‌های گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید به عمل آوردند و در جریان آخرین تولیدات مجموع کارخانه‌ها، تولیدات نوآور مرکز تحقیقات و توسعه و فعالیت‌های دانش بنیان مرکز نوآوری گروه بسپار شیمی سپیدان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، در این دیدار بحث و تبادل نظر در خصوص نوع مستربچ و کامپاند، چگونگی همکاری‌های فی ما بین و همچنین بررسی توان تولیدی و همچنین توان تقاضای طرفین بررسی گردید.

گروه بسپار شیمی سپیدان با دو مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی و مرکز تحقیقات و نوآوری محصول در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان حضور دارد و در تلاش است تا ایده‌های فنی و علمی را صنعتی سازی کند.