عضویت گروه بسپار شیمی سپیدان در انجمن دانش بنیان استان اصفهان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

سیدمحمدحسین حسینی نیا، دبیر انجمن دانش بنیان استان اصفهان ضمن بازدید از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی در دیداری با دکترمحمد کریمیان رئیس هیات مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان گواهی عضویت این گروه در انجمن دانش بنیان استان اصفهان تقدیم کرد.
در این دیدار دکتر محمدکریمیان با بیان اینکه گروه بسپار شیمی سپیدان کاملا آماده است تا امکانات خود را برای بهبود وضعیت اکوسیستم دانش بنیان در اختیار انجمن قرار دهد و در این زمینه همکاری داشته باشند، گفت: مرکز نوآوری و همچنین مرکز تحقیقات و توسعه گروه بسپار شیمی یکی از مجهزترین مراکز از این دست در اصفهان هستند که می تواند بستر را برای رشد فناوری در استان فراهم آورد.