بازدید شهردار و معاونین شهرداری اصفهان از غرفه بسپار شیمی سپیدان