بازدید هیات تجاری کشور روسیه از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید هیات تجاری کشور روسیه از گروه بسپار شیمی سپیدان

بازدید هیات تجاری کشور روسیه از گروه بسپار شیمی سپیدان، در این بازدید شرکت‌های تکنولوژی، فنی مهندسی و نفت و گاز حضور داشتند.