بازدید هیات تجاری و اقتصای کشور بوسنی و هرزگوین از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید هیات تجاری و اقتصای کشور بوسنی و هرزگوین از گروه بسپار شیمی سپیدان

در این بازدید این هیات تجاری و اقتصادی در جریان آخرین اقدامات دانش بنیان گروه بسپار شیمی سپیدان قرار گرفتند و در زمینه چگونگی ارتباطات اقتصادی نیز رایزنی هایی میان مدیران گروه بسپار شیمی سپیدان و این هیات تجاری صورت پذیرفت.