بازدید معاون انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

معاون انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به همراه دبیر انجمن و مشاور دبیر انجمن از گروه بسپار شیمی سپیدان (BCS) بازدید کردند و از نزدیک با توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و جایگاه این گروه در صنعت پتروشیمی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، معاون انجمن، دکتر احمد مهدوی با بیان اینکه مدل توسعه گروه بسپار شیمی سپیدان به مدل‌های توسعه یافته‌ی مطرح مانند لوته (LOTTE) شباهت دارد، نسبت به نقش این گروه در تامین اقلام مورد نیاز کشور، ارز آوری و جلوگیری از خام فروشی اظهار رضایت نمود.