بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی از گروه بسپار شیمی سپیدان

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان از گروه بسپار شیمی سپیدان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان در جهت مسئولیت اجتماعی تعامل با دانشگاه، در سال جاری دومین بازدید از سلسله بازدیدهای صنعتی با حضور گروهی دیگر از دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی به انجام رسید.

در این بازدید دانشجویان مقاطع مختلف شیمی حضور داشته و از نزدیک با نحوه کارکرد و فعالیت گروه بسپار شیمی سپیدان آشنا شدند.

همچنین گروه بسپار شیمی سپیدان آمادگی خود را جهت انجام بازدید در ماه‌های آینده و همچنین ایجاد فرصت کارآموزی برای دانشجویان اعلام نمود.

بازدیدهای صنعتی ادامه دارد…