بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن از شرکت سپید شیمی پرتو

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن از شرکت سپید شیمی پرتو

دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک، در راستای بازدیدهای میدانی از صنایع مختلف کشور، با حضور در شهرک صنعتی مورچه خورت از شرکت سپید شیمی پرتو بازدید نمود و با فعالیتهای گروه بسپار شیمی سپیدان آشنا شد.