ایده های نو و دریای ثروت بی انتها در دل دانشگاه ها نهفته است

بسپار شیمی سپیدان / اخبار

ایده‌های نو و دریای ثروت بی انتها در دل دانشگاه‌ها نهفته است

رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکت‌های موجود در شهرک باید ارتباط خود را با دانشگاه، دانشجویان و اساتید محکم کنند چراکه تفکر توسعه، ایده‌های نو و دریای ثروت بی انتها در دل دانشگاه‌ها نهفته است. به گزارش روابط عمومی گروه بسپار شیمی سپیدان، قاسم مصلحی در بازدید از مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی و مرکز توسعه و نوآوری محصول، اظهار کرد: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مکانی است که می‌تواند هم افزایی بالایی برای شرکت‌ها داشته باشد و شرکت‌های مستقر می‌توانند از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند.وی افزود: استقرار شرکت هایی چون بسپار شیمی سپیدان که می تواند نمود عینی تبدیل علم به ثروت باشد، نیاز اساسی شهرک علمی تحقیقاتی است.رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: شرکت‌های موجود در شهرک باید ارتباط خود را با دانشگاه، دانشجویان و اساتید محکم کنند چراکه تفکر توسعه، ایده‌های نو و دریای ثروت بی انتها در دل دانشگاه‌ها نهفته است.