مدیران

مدیران

هیئت مدیره گروه بسپار شیمی سپیدان

محمد کریمیان

محسن حلاج باشی

علی علیخانی

محمد نصرتی

مسعود مسیبی