ارزش ها

ارزش ها

ارزش های گروه بسپار شیمی سپیدان

– توسعه تکنولوژی مبتنی بر نوآوری

– ارتقاء رضایتمندی ذینفعان در ابعاد مختلف درون و برون سازمانی

– تاکید بر اصول شایسته گزینی و شایسته سالاری

– تدوین نقشه راه و ارتقاء و ثبت ارزش‌ها و دارایی‌های نا ملموس سازمان (برند، وفاداری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی، دانش و …)

– استقرار نظام شفافیت در حوزه‌های فرآیندی، عملیاتی و مالی مبتنی بر قوانین جاری، عرفی و تخصصی

– توسعه نظام مشارکت‌ها و پیشنهادات فکری مبتنی بر خرد جمعی

– ایجاد جایگاه مناسب به‌ عنوان سازمان اقتصادی معتمد جهت جذب سرمایه های کلان و تبدیل آن به ارزش‌های ملی (اشتغال، تولید دانش‌بنیان، توسعه صادرات و …)